dlaczego „Epignosi”?

„Epignosi” to słowo wywodzące się z greki (επίγνωση) oznaczające dokładną i poprawną wiedzę skupioną wokół słowa: świadomość. Epignosi w swych zwyczajach odnosi się do rzeczy etycznych. Świadomość jest podstawowym stanem psychicznym, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe jak oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym, dzięki czemu potrafi reagować na nie spójnie i adekwatnie. Doskonałością, czyli zaletą wiedzy – epignosi – jest to, że ci, którzy łączą ją z mądrością życiową, żyją świadomie i odpowiedzialnie w wystarczajaco dobrym byciu, chętnie się doskonalą dzięki czemu żyją pełnią życia: w satysfakcji, w spełnieniu, w szczęściu i w dobrobycie.

why „Epignosi”?

“Epignosi” is a word derived from Greek (επίγνωση) meaning accurate and correct knowledge centered around the word: consciousness. Epignosi refers to ethical things. Consciousness is the basic mental state in which an individual is aware of internal phenomena such as his own thought processes and phenomena taking place in the external environment, so that he can react in a consistent and adequate manner. It is that those who associate it with the wisdom of life live consciously and responsibly in su􀆍ciently good living, willingly perfecting themselves so that they live the fullness of life: in satisfaction, in fulfillment, in happiness and in prosperity.